OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY LEAN- TECH S. C. Z SIEDZIBĄ RAMISZÓW 153, 51-217 WROCŁAW


Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (w skrócie OWSiD) na podstawie art. 384
k.c. stanowią integralną część wszelkich umów, włącznie z dostawami uzupełniającymi lub
zastępczymi, zawieranych pomiędzy Lean- Tech s. c. (zwanego dalej „Dostawcą”)
a kontrahentem, składającym zamówienie w Lean- Tech s. c., będącym osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej lub każdym innym podmiotem, który nie jest konsumentem
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanego dalej
„Zamawiającym”).
§ 1
Postanowienie ogólne
1. OWSiD określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów
oferowanych przez Dostawcę.
2. Zamawiający lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając
zamówienie poświadcza, iż zapoznała się z OWSiD i je akceptuje.
3. Ustalone pisemnie przez Zamawiającego i Dostawcę indywidualne zasady dostawy
towarów, będą miały pierwszeństwo przed ustalonymi odmienne warunkami dostaw
wskazanymi poniżej.
4. Wyłączenie, przez Zamawiającego i Dostawcę, na podstawie odrębnej umowy,
stosowania wskazanych zapisów OWSiD, oznacza, iż pozostałe niewymienione
postanowienia OWSiD są wiążące.
5. Niniejsze OWSiD udostępniane są dla Zamawiających na stronie internetowej
Dostawcy: www.lean-tech.pl lub na żądanie Zamawiającego w zwyczajowej, dla
danych stosunków łączących strony, formie – np. wysyłane pocztą e-mail, faxem lub
doręczane wraz z pierwszą dostawą.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków
sprzedaży i dostawy. Informacja taka zostanie opublikowana na stronie internetowej
Dostawcy: www.lean-tech.pl w terminie 14 dni przed wejściem w życie lub może
zostać udostępniona Zamawiającym, w zwyczajowo przyjęty sposób i formie.
§ 2
Tryb składania zamówienia
1. O ile Dostawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona
Zamawiającemu przez Dostawcę, ważna jest 30 dni od dnia jej wysłania przez
Dostawcę. Żadna taka propozycja (włączając w to propozycję nazwane „ofertą”) nie
stanowi wiążącej Dostawcę oferty sprzedaży – w rozumieniu kodeksu cywilnego, a
jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Zamawiającego zamówienia.
Powyższe dotyczy również zdjęć, rysunków i innych danych, w szczególności
dotyczących wagi i rozmiarów, które mają jedynie charakter orientacyjny.
2. Zamawiający może złożyć zamówienie telefonicznie, formie pisemnej, elektronicznej
(e- mail lub faks), bezpośrednio w siedzibie Dostawcy lub w innej zwyczajowo
przyjętej formie.
3. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, czy też numer i właściwy rejestr przedsiębiorstwa
Zamawiającego, oraz numer identyfikacji podatkowej,
b) powołanie się na ewentualną ofertę lub ustalenia dokonane z upoważnionym
przedstawicielem Dostawcy,
c) rodzaj zamawianego towaru,
d) specyfikację wszystkich istotnych elementów i wymiarów towaru;
e) terminy, miejsce i warunki dostawy towaru;
f) imię i nazwisko Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu wraz z
numerem telefonu kontaktowego.
4. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pisemnie, drogą
elektroniczną (e- mail lub faks) lub w innej zwyczajowo przyjętej formie.
5. W braku odmiennego wyraźnego uzgodnienia stron, umowa dostawy zostaje zawarta
przez potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego
przez Zamawiającego.
6. Brak odpowiedzi na zamówienie Zamawiającego, nie poczytuje się za przyjęcie
zamówienia.
7. Za prawidłowość i kompletność danych wskazanych w zamówieniu odpowiada
Zamawiający.
8. Przyjmuje się, iż osoby podpisujące zamówienie są upoważnione i uprawnione do
działania w imieniu Zamawiającego. Złożenie zamówienia przez osobę nieuprawnioną
lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia nie powoduje bezskuteczności
zamówienia i wiąże Zamawiającego. Dostawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki
takiego zamówienia, zarówno wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich.
9. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający
związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie, nie dłużej
niż w terminie 3 dni, swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich
uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zapisów
poprzedzających stosuje się odpowiednio.
10. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Dostawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Zamawiającego
lub osób trzecich (w tym jego poddostawców), sprzedaż i dostarczenie towarów jest
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Dostawcy
również w sytuacji, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą na rzecz Dostawcy
jakichkolwiek należności. O fakcie niemożności realizacji przyjętego zamówienia
Dostawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie. Zamawiającemu w przypadku
zaistnienia powyższej sytuacji nie przysługują jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze, z wyjątkiem uprawnienia do zwrotu ewentualnych zaliczek lub
przedpłat.
11.W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia na towary niestandardowe,
nieznajdujące się w bieżącej sprzedaży, wymagane jest wpłacenie przez
Zamawiającego zaliczki, której wysokość jest każdorazowo uzgadniana z Dostawcą
w zależności od wielkości nakładów, które miałby ponieść na realizację zamówienia.
Zaliczka zostaje rozliczona na poczet zobowiązań Zamawiającego a w przypadku
nie odebrania towaru przez niego, zostaje przez Dostawcę zatrzymana tytułem kary
umownej.
§ 3
Dostawa
1. Wielkość dostaw ustalana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez
Dostawcę. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ewentualne zmiany zamówienia
wymagają dla swej ważności pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego oraz
potwierdzenia przez Dostawcę. Do tolerancji w zakresie wymiarów, wagi i innych
parametrów, odnoszą się ogólnie w tej branży stosowane normy dla poszczególnych
rodzajów towarów.
2. Dostawca, za uprzednią zgodą Odbiorcy, może realizować dostawy częściowe lub
przedterminowe.
3. Podany w zamówieniu lub uzgodniony w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy
biegnie od dnia przyjęcia zamówienia. W przypadku ustalenia w warunkach płatności
wpłaty zaliczki, termin dostawy może ulec przedłużeniu o okres zwłoki w dokonaniu
tej części płatności.
4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot dostawy
został odebrany przez Zamawiającego lub jeżeli zgłoszono gotowość do jego odbioru.
5. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na prośbę Zamawiającego, Dostawca jest
uprawniony do wyznaczenia nowego terminu i po bezskutecznym jego upływie do
innego rozporządzenia przedmiotem dostawy i/lub do realizacji dostawy dla
Zamawiającego w odpowiednio przedłużonym terminie.
6. Dostawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji dostawy w razie wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności, pozostających poza jego kontrolą, w szczególności
nieterminowej realizacji dostawy materiałów i towarów przez podwykonawców, firmę
spedycyjną oraz okoliczności mające charakter siły wyższej.
7. Jeżeli dostawy towarów gotowych do wysyłki nie można zrealizować z przyczyn
niezawinionych przez Dostawcę lub gdy Odbiorca bezpodstawnie odmawia przyjęcia
dostawy, wtedy Dostawca ma prawo umieścić towary w magazynie na koszt i
niebezpieczeństwo Zamawiającego, co traktowane będzie jako realizacja dostawy bez
wpływu na warunki płatności.
8. Dostawca zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez siebie
towarów do czasu zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z
zapłatą ceny towaru o 30 dni, Zamawiający jest zobowiązany, na żądanie Dostawcy,
natychmiast zwrócić, na swój koszt, dostarczony towar.
§ 5
Płatność
1. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty ceny
zakupu zgodnie z warunkami podanymi w ofercie Dostawcy. Jeżeli terminy te nie
zostaną uzgodnione, to wynoszą 14 dni od dnia wystawienia faktury.
2. Jeżeli strony uzgodnią tryb płatności w formie rozliczeń częściowych, Odbiorca
zobowiązany jest dokonywać płatności w 7 dni od daty wystawienia odpowiednich
faktur.
3. Jeśli ceny zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na
fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg
średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury.
4. Płatność powinna być dokonana w złotych polskich, przelewem bankowym na konto
wskazane w fakturze.
5. Płatność będzie uważana za dokonaną w dniu uznania konta bankowego Dostawcy.
§ 5
Przejście ryzyka
1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko
przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Zamawiającego, w chwili
wydania przez Dostawcę towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego
opakowaniu powstałych po tej chwili”. Jeżeli w momencie odbioru towaru od
przewoźnika Zamawiający stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem
dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też
uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do
egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru za
jednoczesnym uzyskaniem potwierdzenia (podpisu) przedstawiciela przewoźnika.
Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie
zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za
potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i
posiadają prawidłowe cechy i właściwości. Brak dokonania powyższych czynności
powoduje dodatkowo, iż Dostawca ma prawo uznać, iż Zamawiający,
w zakresie uszkodzeń towaru, rezygnuje ze swych uprawnień z tytułu rękojmi lub,
w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a towarem
zamówionym, iż Zamawiający wyraził zgodę na zmianę cech towaru lub jego ilości.
2. W przypadku, gdy Zamawiający odbiera towar własnym transportem, przejście na
Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu
towaru w magazynach Dostawcy. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu
Zamawiającego powinna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez
Zamawiającego lub osobę reprezentującą go zgodnie z przewidzianymi prawem
zasadami reprezentacji.
3. Zamawiający obowiązany jest pokryć koszt opakowania towaru, użytego na jego
żądanie, które jest odmienne od opakowań używanych standardowo w
przedsiębiorstwie Dostawcy lub jego poddostawców.
4. Na życzenie i koszt Zamawiającego, w zakresie przez niego wskazanym, Dostawca
ubezpiecza towar od kradzieży, szkód związanych z uszkodzeniem, powstałych w
transporcie oraz wszelkich innych ryzyk, podlegających ubezpieczeniu.
§ 6
Odpowiedzialność i skutki niewykonywania zobowiązań
1. W przypadku jakiegokolwiek niedopełnienia przez Zamawiającego warunków
płatności, w szczególności opóźniania się w zapłacie ceny zakupu towarów, oraz
niewykonania lub nienależytego wykonania innego zobowiązania wynikającego
z umowy dostawy, Dostawca ma prawo do:
a) wstrzymania realizacji dalszych zobowiązań w stosunku do Zamawiającego, w
tym dostawy towarów, do czasu spełnienia tychże zobowiązań przez
Zamawiającego,
b) naliczania odsetek w wysokości stawki ustawowej od daty wymagalności
zobowiązań.
2. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności w związku z roszczeniami wzajemnymi
wobec Dostawcy oraz potrącenie przez Zamawiającego ceny zakupu towarów z
wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego wobec Dostawcy jest
niedopuszczalne, chyba, że Dostawca, pod rygorem nieważności, wyrazi na to
pisemną zgodę.
3. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, Odbiorcę obciąża obowiązek
zapłaty ceny towaru, kosztu wysłania i odesłania towaru oraz kary umownej w
wysokości 50 % wartości zamówienia.
4. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Dostawca może dochodzić
odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość
zastrzeżonych kar umownych.
5. Zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz
ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
§ 7
Gwarancja i odpowiedzialność za wady towaru
1. W sytuacji udzielenia przez Dostawcę gwarancji na dany towar, wyłączone zostaje
stosowanie przepisów o rękojmi za wady towaru.
2. Zobowiązania gwarancyjne Dostawcy będą wykonywane za uprzednim, pisemnym
zawiadomieniem Dostawcy o każdej zaistniałej wadzie tkwiącej w dostarczonym
towarze. Dostawca, według własnego uznania, wymieni wadliwy towar lub jego
wadliwe części składowe albo je naprawi, w czasie do tego odpowiednim przy
uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz zorganizowania prac
ekipy serwisowej.
3. Gwarancja Dostawcy nie obejmuje wad spowodowanych pracami montażowymi i
instalacyjnymi, nieodpowiednim sprzętem lub warunkami eksploatacji, niedbałym lub
nieodpowiednim postępowaniem lub stosowaniem niewłaściwych materiałów.
Dostawca nie będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez
działania osób trzecich, silę wyższą oraz w sytuacji nie przestrzegania przez
Zamawiającego warunków gwarancji szczegółowo wskazanych w dokumentach
załączonych do towaru.
4. Gwarancja traci moc natychmiast w przypadku, gdy Zamawiający lub osoba trzecia
bez upoważnienia Dostawcy dokona przeróbki lub naprawy dostarczonego towaru.
5. Zamawiający zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz
jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu
(wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie
wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Dostawcy w formie pisemnej,
ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie
możliwe wykonanie niezwłocznego zbadania dostarczonego towaru, kontrola przy
odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań,
dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz.
Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy
rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona
szczegółowa, pełna kontrola towaru.
7. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich
kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było możliwe
przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, wówczas termin zgłoszenia
reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności
zauważenie wady było możliwe.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w towarze, w
szczególności, na skutek następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niezgodne z
przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż lub uruchomienie przez Zamawiającego
lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe obchodzenie się,
nieodpowiednie użytkowanie, oddziaływanie elektro-chemiczne lub elektryczne,
błędne określenie przez Zamawiającego przeznaczenia towaru oraz wynikający z tego
nieodpowiedni dobór towaru do jego potrzeb, braków w towarze nie powodujących
utraty jego użyteczności (np. różnica w kolorze towaru od prezentowanej w ofercie
poglądowej na stronie internetowej Dostawcy).
§ 8
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
1. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy
Dostawca nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego
przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Dostawca wyrazi zgodę na zwrot produktów
będących przedmiotem zamówienia, koszt dostarczenia towaru, ponosi Zamawiający.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, tylko w przypadku zwłoki Dostawcy w
wykonaniu zobowiązania przekraczającej 15 dni, spowodowanej przez rażące
zaniedbanie ze strony Dostawcy i po uprzednim pisemnym wezwaniu Odbiorcy do
należytego wykonania umowy.
3. Dostawca ma prawo odstąpić od umowy, w ciągu 5 od złożenia przez niego
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
a) jeżeli Zamawiający opóźnia się w zapłacie części lub całości należności na rzecz
Dostawcy,
b) jeżeli powstały uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego i
jeśli nie dokonał on, na żądanie Dostawcy, wpłaty zaliczkowej lub nie dostarczył
odpowiedniego zabezpieczenia płatności przed dostawą,
c) jeżeli realizacja dostawy, jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z innych przyczyn niż
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odstąpienia przez Dostawcę od umowy z
winy Zamawiającego, Dostawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary
umownej w wysokości 50 % wartości zamówienia.
5. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Dostawca może dochodzić
odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość
zastrzeżonych kar umownych.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn wskazanych
powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych
przez Dostawcę w celu realizacji umowy i przygotowania towaru do dostawy.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Strony umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy, także po wykonaniu umowy,
wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i
handlowym, uzyskane w trakcie i w związku z realizacją zamówienia.
2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWSiD, które nakładają na strony
obowiązek stosowanie formy pisemnej dla oświadczeń składanych w związku z ich
realizacją, wszelkie inne zawiadomienia oraz oświadczenia złożone przez strony,
mogą być wysyłane przez strony pocztą elektroniczną lub doręczane osobiście,
faksem, uznaną firmą kurierską bądź listem poleconym.
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich zaistniałych, na
gruncie wykonywania niniejszych warunków sprzedaży i dostawy, sporów w drodze
wzajemnych negocjacji.
4. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia dla wszystkich sporów
wynikających ze stosowania niniejszych OWSiD właściwym miejscowo jest sąd
siedziby Dostawcy.

O nas

LEAN-TECH gwarantuje Klientom kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji przemysłowych oraz dystrybucji materiałów do przemysłu (rolki transportowe, listwy rolkowe do palet, różne rodzaje przenośników i wiele innych). Oprócz tego świadczymy także usługi polegające na wsparciu działów utrzymania ruchu, działów planistycznych, inżynierii procesu, a także innych działów technicznych.

Katalog online

Pobierz

Kontakt z nami

LEAN-TECH S.C.
Biuro oraz adres korespondencyjny:
Ramiszów 153, 51-217 Wrocław
telefon/fax: 71-324-15-70, 71-324-15-71,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
NIP: PL8951959410 REGON: 021097606
Strona:
Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes